Ajuntament de Mas de Barberans

foto_aigua.jpg

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Aprovat inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per Acord del Ple de data 23-02-2006, s'ha sotmès a informació pública durant un mes, però atesa la necessitat d'ampliar el termini d'al·legacions, motivat pel nombre d'aquestes que s'han presentat. La Corporació Municipal va aprovar amb data 6 d'octubre de 2006 prorrogar el termini d'exposició pública durant 15 dies més, i havent-se publicat anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.241 de data 20 d'octubre de 2006 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.4747 de data 25 d'octubre de 2006, es prorroga la informació pública fins al dia 15 de novembre de 2006.

Durant l'esmentat termini podrà ser examinat por qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.

Les àrees afectades són les següents: tot el terme municipal.


Add this to your website
 

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí. Més informació aquí..

Accepto les cookies d'aquest lloc