Ajuntament de Mas de Barberans

foto_muntanya.jpg
Inici - Normativa i pressupost

Normativa i pressupost

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament. La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193). D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d’altres entitats locals. La hisenda local també es nodreix de les participacions en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.


Add this to your website
 

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí. Més informació aquí..

Accepto les cookies d'aquest lloc