Ajuntament de Mas de Barberans

foto_amrgallons.jpg
Inici - Comunicats - Juntes de Govern - Juntes de govern 2012

Juntes de govern 2012

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern , així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern és de caràcter voluntari. A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.

Corresponen a la Junta de Govern , com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.
4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

A continuació trobareu adjuntes les ordres del dia de les juntes de govern celebrades fins al moment.

Darreres Juntes


Add this to your website
 

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí. Més informació aquí..

Accepto les cookies d'aquest lloc