La llar de jubilats pretén ser un punt de trobada per a persones grans on es poden realitzar activitats lúdiques. Hi ha un petit servei de bar.

Està oberta totes les tardes durant tota la setmana.

El seu president és José Maria Lleixà Royo

Al desembre de 2007 es va aprovar pel Ple Municipal el Pla Local d'Igualtat amb una vigència de quatre anys, al desembre del 2011 es va aprovar la pròrroga ja que el Pla encara està en procés d'implementació.

Com a resultat de la Diagnosi de la Situació de la Dona a Mas de Barberans i seguint els 6 eixos que proposa el Pla marc de Polítiques d'Igualtat de l'Institut Català de les Dones:

1. Aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i desenvolupament de les polítiques.

2. Construcció d'una cultura per a un nou contracte social.

3. Incrementar la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat.

4. Reorganització dels temps i els treballs per fer la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques.

5. Oferir una atenció integral davant les necessitat de les dones.

6. Programa per a l'abordatge integral de les violències contra les dones.

es va elaborar un Pla adaptat a les necessitats de la dona de Mas de Barberans. OBJECTIU GENERAL DEL PLA:

Promoure la igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones al Mas de Barberans, així com detectar, atendre i preveure les situacions de desigualtat per raó de gènere que hi puguin patir, incorporant la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la vida local. Ajudar a aconseguir l'equilibri entre el treball reproductiu, el trebal productiu i l'oci (temps personal) del col.lectiu femení de Mas de Barberans.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

Per abastar aquest objectiu general s'han determinat unes línies d'actuacíó:

1. Promoure l'eliminació de les discriminacions i desigualtats específiques per raó de gènere.

2. Aconseguir millorar la qualitat de vida de les dones, la seva salut i la seva autonomia personal, promovent la seva presència social i tenint en compte la seva diversitat.

3. Sensibilitzar la població sobre la igualtat de gèneres, i afavorir la corresponsabilitat i la conciliació del temps familiar, laboral i personal.

4. Establir mecanismes per conèixer i donar a conèixer la realitat de les dones masoveres i dels recursos existents al territori.

Aquest pla consta de 4 eixos:

Abordatge integral de les violències contra les dones.

Accés de les dones a una ocupació de qualitat i/o inserció laboral.

Millorar la salut físcia i psíquica de les dones.

Incrementar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat.

El pla es presenta en unes fitxes on s'identifica l'eix i els àmbits d'actuació. Els àmbits d'actuació que hem determinat necessaris incidir són els següents: Educatiu, Social, Sanitari, Polític, Laboral, Econòmic, Formatiu, Assistencial i Lleure.

S'ha articulat el contingut de les propostes en actuacions, aquestes actuacions consten d' una descripció, dels recursos humans necessaris, de la transversalitat necessària per poder portar-les a terme, d'una temporalització i d'uns mecanismes d'avaluació.

Quant a la temporalització s'ha utilitzat curt termini quan les actuacions s'han de portar a terme en un període d'un any, mig termini dos anys i llarg termini quatre anys.

Quant als mecanismes d'avaluació, com a conseqüència del plantejament del Pla, a més dels descrits a les fitxes es dota a la Comissió Tranversal de Seguiment del Pla.

 

El servei de teleassistència domiciliària està enfocat a persones que necessiten un control dins del seu domicili.

L'objectiu de l'aparell MobileTel és augmentar aquest servei de teleassistència a persones majors, malates o discapacitades, que també desenvolupen part de la seva activitat fora del domicili.

Sortir a comprar, excursions, viatges, visites a metges, passejar, etc., són activitats que es realitzen fora de casa i que també poden necessitar d'un sistema d'alarma en cas d'emergència.


A qui va dirigit?

     Persones amb situació de risc per edat avançada, discapacitat o malaltia.

     Persones que visquin soles o passin gran part del dia soles.

     Persones en situació d'aïllament geogràfic.

     Persones en situació de desarrelament social

Els serveis socials d'atenció primària estan formats per:

-Un/a treballador/a social

-Un/a educador/a social

Els Serveis Socials d'Atenció Primària, tenen com a principals funcions:

     Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió *

     Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.

     Informació, orientació i assessorament

     Aplicació del tractament de suport a persones, famílies i grups.

     Gestió de serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats

     Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció

     Treball social comunitari

     Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada

 Horari de la treballadora social: dilluns de 9h a 11h30'.

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.