Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament. La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193). D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d’altres entitats locals. La hisenda local també es nodreix de les participacions en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.